Nanoeduca

Instruccions Plataforma

Llista d'elements disponibles per maquetació dins la plataforma.
Requeriments bàsics de HTML i PHP.

Crear icona:

<?php icona($tipus, $mida=1, $color=false, $classes=false); ?>

$tipus: Obligatori. És el codi de la llista d'icones.

$mida: Opcional, per defecte 1. Valors entre 1 i 5.

$color: Opcional. Valors 'danger', 'warning', 'primary', 'success', etc.

$classes: Opcional. Classes extra a afegir a span.

<?php icona('book'); ?>

<?php icona('pen'); ?>

<?php icona('pen', $mida=5); ?>

<?php icona('book', $mida=3, $color='success'); ?>

<?php icona('arrow-left-outline', $mida=2, $color='danger'); ?>

Crear Modal:

Modal es renderitza al peu de la pàgina:

<?php crear_modal_card($id, $titol, $continguts, $peu) ?>

Botó per obrir modal (utilitzar com a data-modal la mateixa $id del modal a obrir):

<button class="btn-obrir-modal button is-primary" data-modal="modal-test">Veure modal</button>
<?php crear_modal_card('modal-test', 'Títol modal', 'continguts', 'info peu'); ?>

Crear Modal Saber més:

Modal es renderitza al peu de la pàgina, i es crea un botó per obrir-lo al mateix punt:

<?php crear_modal_saber_mes($modal_id, $modal_titol, $modal_continguts) ?>

Crear Interactiu iframe:

<?php crear_iframe_interactiu($carpeta); >

Utilitzar nom de la carpeta interactiu dins carpeta "interactius"

<?php crear_iframe_interactiu('8-calculadora-superficie'); >

Crear Interactiu modal:

<?php crear_modal_interactiu($carpeta); >

Utilitzar nom de la carpeta interactiu dins carpeta "interactius"

<?php crear_modal_interactiu('3-laboratori-virtual'); >